Liikunnan Kehitysyhteistyö

Liike - Liikunnan Kehitysyhteistyö

Kaikilla on oikeus liikuntaan!

Liikunnassa on voimaa muuttaa maailmaa paremmaksi! Liikunta on jokaisen ihmisoikeus. Kaikilla etnisyyteen, uskontoon, vammaan, ulkonäköön tai sukupuoleen katsomatta tulisi olla yhtäläiset mahdollisuudet liikunnan harrastamiseen. Leikki ja liikunta ovat hyvän elämän peruskomponentteja. Kun ne ovat osa elämää alusta alkaen, luovat ne vahvan pohjan terveydelle, hyvinvoinnille ja mielekkäälle elämälle, niin yksilön kuin yhteisön kannalta.

Liikunta kehitystavoitteiden katalysaattorina!

Liikunta on ainutlaatuinen väline saavuttaa yleisiä kestävän kehitykset tavoitteita sen voimaannuttavan ja osallistavan luonteen takia. Liikunta on parhaimmillaan innovatiivinen kehitysyhteistyömenetelmä, joka monin keinoin lisää ja vahvistaa ihmisoikeuksien toteutumista. Liikunta voi parhaimmillaan parantaa kansanterveyttä ja hyvinvointia, vahvistaa rauhan kulttuuria, rakentaa siltoja sekä kommunikaatiokanavia erilaisten ihmisten ja ryhmien välille.

LiiKen visio >

Maailma, jossa jokaisella on oikeus liikuntaan sekä laadukkaaseen liikunnan ja terveyskasvatuksen opetukseen.
LAHJOITA >

LiiKen missio >

Edistää liikunnan ja terveyskasvatuksen laadukasta opetusta kehitysmaiden kouluissa ja hyödyntää liikuntaa globaalikasvatuksen, elinikäisen oppimisen ja terveellisten elämäntapojen tukena.
OSALLISTU >

Lahjoita LiiKelle

Lahjoita Mobile Payllä numeroon 70743 (LiiKe)

Lahjoitusmäärä
Lahjoitustiheys

Maksutiedot suojaa: 

Toiminnan idea

LiiKen tärkein pelikenttä on koulutus. LiiKe uskoo vahvasti liikunnan voimaan oppimista tukevana elementtinä, sekä omana houkuttelevana ja innostavana oppiaineenaan. Liikunta tai terveyskasvatus saavat kuitenkin edelleen liian vähän jalansijaa niin opetuksen menetelmänä kuin omana oppiaineena erityisesti kehitysmaissa, mutta myös Suomessa. Liikunta toimii myös motivaattorina koulunkäynnille.

Liikuntaa pidetään jossain määrin edelleen toisarvoisena tai jopa turhana oppiaineena verrattuna esimerkiksi matematiikkaan ja äidinkieleen. Harva alakoulun opettaja kehitysmaissa on saanut riittävää koulutusta liikunnan opettamiseen. Liikuntatunti jääkin usein lapsien omien pelailujen varaan, jos koululta löytyy edes pelikenttää saati ehjiä välineitä. Opettajat eivät myöskään  osaa vaatia omia oikeuksiaan opettaa liikuntaa.

Kehitysmaiden lapset kulkevat usein pitkiä matkoja kouluun ja pelailevat iltaisin ystäviensä kanssa tai osallistuvat fyysisesti raskaisiin kotiaskareisiin. Erityisesti köyhemmistä perheistä tulevat lapset ovatkin siis fyysisesti hyvin aktiivisia, mutta näistä fyysisistä aktiviteeteista jää puuttumaan usein ne tärkeimmät aspektit – ilo, leikki ja onnistuminen. Erityisesti tytöt ovat vaarassa jäädä liikuntaharrastusten ulkopuolelle lähes kokonaan.

Tavoitteemme

KOULUTUS KAIKILLE

Mahdollistaa riittävä koulutus kehitysmaissa.

Kuinka toimimme?

LiiKen kaikki toiminta keskittyy siihen, että kehitysmaiden lapset ja nuoret saavat tarvittavan koulutuksen ja valmiudet hyvään elämään. Monien lasten koulutie päättyy edelleen liian lyhyeen erilaisista syistä. Monilla perheillä on esimerkiksi taloudellisia vaikeuksia kustantaa kaikkien lastensa koulunkäyntiä.

LiiKen pääkohdemaassa Tansaniassa peruskoulutus on teoriassa ilmainen, mutta se ei kuitenkaan tarkoita, etteikö koulunkäynti aiheuttaisi vanhemmille lainkaan kustannuksia. Koulupuvut ja opiskeluvälineet, sekä jopa tuolit ja pöytä on usein kustannettava perheen omasta pussista. Lisäksi koulussa käyvä tyttö on pois työvoimasta kotoa ja viljelypalstalta. LiiKe pyrkii lisäämään vanhempien ymmärrystä koulutuksen merkityksestä, jotta kaikki lapset saataisiin kouluun.

Liikunta innostaa ja motivoi lapsia opiskeluun ja aktiiviset väli- ja liikuntatunnit auttavat lapsia keskittymään suurissa luokkaryhmissä oppituntien aikana.

LAADUKAS OPETUS

Lisätä liikunta- ja terveyskasvatusta.

Kuinka toimimme?

Erityisesti maaseuduilla ja syrjäisemmillä alueilla, on usein huutava pula pätevistä opettajista. Tutkimusten mukaan tansanialaisten lasten oppimistulokset ovat olleet huonoja, vaikka koulussa olisikin käyty päivittäin. Yhtenä suurena syynä tähän on opetuksen huono laatu ja pula pätevistä opettajista. Oppilaita on myös kohtuuttoman suuri määrä yhtä opettajaa kohden.

LiiKe tekee yhteistyötä Tansanian opetus-, urheilu- ja sisäasiainministeriön, opettajankoulutuslaitosten sekä opettajien ammattiliiton kanssa. Yhdessä suomalaisten liikunnanalan ammattilaisten kanssa LiiKe kouluttaa opettajia, opettajaopiskelijoita sekä muita vaikuttajia liikunnan merkityksen ymmärtämiseksi ja vahvistamiseksi.

LiiKen pitkäaikaisena ja vahvana yhteistyökumppanina ja sisarjärjestönä Tansaniassa toimii Sports Development Aid, jonka työntekijät tekevät ruohonjuuritason työtä paikallisissa kyläkouluissa ja niiden ympäristössä järjestämällä koulutusseminaareja, liikuntapäiviä ja –kerhoja.

VAHVA YHTEISKUNTA

Lisätä tasa-arvoa ja vahvistaa tyttöjen ja vammaisten oikeuksia koulutukseen ja liikuntaan.
 
 

Kuinka toimimme?

LiiKen kaikissa projekteissa painotetaan liikuntaa vahvana osallistavana voimana. Liikunta kuuluu kaikille ja liikunnan kautta on mahdollista lisätä ihmisen omanarvontuntoa, hyvinvointia ja elämänhallintataitoja. Liikunta ei yksinään ole ratkaisu kaikkeen, vaan on otettava huomioon monet vaikuttavat seikat, mutta liikunnassa on potentiaalia voimaannuttaa niin yksilöä kuin koko yhteiskuntaakin.

LiiKe haluaa olla vahvasti mukana eri kansalaisjärjestöjen yhteistyötä tekevässä verkossa ja pyrkiä yhdessä kohti pysyvämpiä kehitystavoitteita. Yhteistyötä tekemällä kansalaisjärjestöt ja yritykset pystyvät vaikuttamaan laajemmin ja tehokkaammin omia vahvuuksiaan korostaen. LiiKe kannustaa kaikkia järjestöjä ja yrityksiä avoimeen ja innostuneeseen yhteistyöhön!